Periode 1910-1920.

Hieronder vindt u alle artikelen vanaf 1910 tot 1920 uit landelijke kranten, waarin één of meerdere artikelen aan Woudrichem onder de aandacht is gebracht. O.a. over de geschiedenis van Woerkum vindt u artikelen, overlijdens berichten. Klik op het jaartal en u komt bij het artikel.

1910 – Feestviering te Woudrichem:
Uit “Het Ideaal der geïllustreerde bladen Utrecht” van augustus 1910:  De reden waarom men op dezen 21en Aug. feest vierde, was dat men nog een herdenking te goed had van den eersten jaardag onzer Prinses. Verschillende omstandigheden beletten uitvoering te geven aan plannen tot viering van den Julianadag op 30 April j.l.  en daarom geschiedde het op 2 Augustus, den verjaardag van H.M. de Koningin-Moeder.

1912 – Jubileum de heer W. A. M. Kalkman:
[BOVEN] Uit “Pak me mee voor 5 cent geïllustreerd weekblad” van juni 1912: 18 Juni was het 50 jaar geleden, dat de heer W. A. M. Kalkman, te Woudrichem in ’s Rijks dienst trad. Tot 30 Juni 1903 Landmeter bij het Kadaster geweest zijnde, trad hij 1 Juli d.a.v. op als notaris te Woudrichem, welke functie hij nog steeds met opgewektheid vervult.

[ONDER] Uit “??” van juni 1912: 18 Juni herdacht de heer W. A. M. Kalkman, sedert 1903 notaris te Woudrichem, den dag, dat hij vóór 50 jaar in ’s Rijks dienst trad; aanvankelijk was hij landmeter bij het Kadaster; hij heeft het vertrouwen zijner medeburgers verworven en ontving daarvan op zijn feestdag de tastbare bewijzen.

1913 – Nederlandsche Zalmvangst Woudrichem, het vroegere vestingplaatsje:
Uit “Christelijk Vijf-cents-blad” van 1913: Woudrichem, het vroegere vestingplaatsje, tegenover het vermaarde slot Loevestein, waar “Maas en Waal tezamen vloeien”, Woudrichem leeft in hoofdzaak van de zalmvisscherij. Menige visch wordt daar in de Maas of Nieuwe Merwede gevangen, want de Woudrichemers hebben voor de ligging van hun voorrecht op drie rivieren te kunnen visschen. Onze foto’s brengen  een paar momenten uit de zalmvangst in beeld.

1913 – Een merkwaardig Visschersstadje:
Uit “Buiten” van februari 1913: Aan de samenvloeiing van Maas en Waal (Merwede), tegen­over Loevestein en Gorcum, ligt Woudrichem, thans een stille, schier vergeten visschersplaats, maar niette­min een der oudste en merkwaardigste stadjes van ons vaderland. De naam Woudrichem of Waldrichem schijnt er op te wijzen, dat in het grijs verleden de streek zeer boschrijk is geweest, een vermoeden dat bevestigd wordt door den naam der Woudrichem omvattende heerlijkheid Altena, Halthena of Holthena, wat als Houtland wordt verklaard.

1913 – Waar de Hollandsche zalm gevangen wordt:
Uit “??” van maart 1913: Woudrichem, het vroegere vestingplaatsje tegenover het vermaarde slot Loevestein, leeft in hoofdzaak van de zalmvisscherij. Menige visch wordt daar in Maas, Waal of Nieuwe Merwede gevangen, want de Woudrichemmers hebben  door de ligging van hun dorpje het voorrecht, op drie rivieren te kunnen visschen. Zooals men weet is dit jaar de zalmvangst buitengewoon groot. Onze foto’s brengen een paar momenten uit de zalmvangst in beeld.

1915 – Een typisch achterbuurtje in het bekoorlijke Woudrichem:

Uit “De Courant” van december 1915: Een typisch achterbuurtje in het bekoorlijke Woudrichem.

1918 – Zalm, en wat de menschen, die ze eten, er niet van weten:
Uit “Het Leven Geïllustreerd” van juni 1918: Want zalm, in wèlken vorm dan ook, is en delicatesse, is lèkker! En de mensch is nu eenmaal als egoïst er op uit, een deel van zijn leven om te zetten in werk, dat hem het kapitaal opbrengt, teneinde, omgekeerd “lekker” te leven.

1918 – De klep- of galgvisscherij:
Uit “Het Leven Geïllustreerd” van juni 1913: Heden beelden wij in een serie van acht eigen opnamen, vòòr Woudrichem genomen, de andere manier van zalmvangen met de zoogenaamde klep of galg.

Terug naar overzicht “Landelijke Kranten”.
 

de plaats waar heden en verleden elkaar ontmoeten