Periode 1930-1940.

Hieronder vindt u alle artikelen vanaf 1930 tot 1940 uit landelijke kranten, waarin één of meerdere artikelen aan Woudrichem onder de aandacht is gebracht. O.a. over de geschiedenis van Woerkum vindt u artikelen, overlijdens berichten. Klik op het jaartal en u komt bij het artikel.

1930 – Jubileum dr. A.A. Giesberts:
[LINKS] Uit “??” van april 1930: Heden herdenkt dr. A.A. Giesberts den dag, waarop hij zich voor vijf en twintig jaar als arts vestigde te Woudrichem.

[RECHTS] Uit “De Prins” van april 1930: Den 18den April hoopt Dr. A.A. Giesberts te Woudrichem den dag te herdenken, waarop hij voor 25 jaar zijn ambt aanvaardde.

1930 – De Gevangenpoort:
Uit “Groot Rotterdam” van mei 1930: De Gevangenpoort is een der oudste bezienswaardigheden uit dit historische stadje.

1930 – De indrukwekkende toren van Woudrichem:
Uit “Groot Rotterdam” van september 1930: De indrukwekkende toren van Woudrichem wordt grondig gerepareerd. Men is aan de werkzaamheden thans begonnen.

1931 – Het stadje Woudrichem is één van de oudste plaatsen van ons land:
Uit “De Prins” van januari 1931: Het stadje Woudrichem, dat reeds in de zevende eeuw bestond, is één van de oudste plaatsen van ons land.

1931 – Het fraaie poortje in het nabij Woudrichem:
Uit “Groot Rotterdam” van januari 1931.

1931 – Oude poort te Woudrichem:
Uit “Ons Land” van mei 1931.

1931 – Op de reede van Woudrichem:
Uit “Ons Land” van juni 1931: Ofwel op d’n Bo van Woerkuml.

1931 – Boomplantdag te Woudrichem:
[LINKS] Uit “Groot Rotterdam” van november 1931: Van den boomplantdag te Woudrichem, door de jeugd der lagere scholen, maakten we deze typische overzichtskiek.

[RECHTS] Uit “Ons Land” van november 1931: Te Woudrichem heeft dezer dagen een boomplantdag plaatsgevonden voor leerlingen der lagere school. Men ziet ze hier op weg onder aanvoering van den kaptein der Genie Ir. de Lagh: op den achtergrond de thans in restauratie zijnde toren van Woudrichem.

1932 – De gerestaureerde toren te Woudrichem:
Uit “Het Schouwvenster” van januari 1932: De gerestaureerde toren te Woudrichem, welke restauratie is uitgevoerd door de gemeente met steun van Rijk en provincie. Deze toren wordt alom in den lande om zijn groote monumentale en architectonische waarde geroemd en staat bekend om zijn schoonen bouwstijl. Inderijd schreef G.F. Haspels van hem in “Ons Eigen Land” o.m.: “Wat moeten die oude woerkummers toch menschen van geld en kunstzin zijn geweest om een dergelijken toren te bouwen en dien zoo kwistig met beeldhouwwerk te versieren”.

1932 – De gerestaureerde toren, om zijn bouwstijl beroemd:
Uit “Katholieke Illustratie” van januari 1932: De gerestaureerde, om zijn bouwstijl beroemde toren van Woudrichem.

1932 – De prachtige toren te Woudrichem is thans gerepareerd:
Uit “Groot Rotterdam” van januari 1932: De prachtige toren te Woudrichem is thans gerepareerd. Dit bouwwerk heeft een groote bekendheid.

1933 – Werkloozen visschen naar zalm op de Merwede bij Woudrichem:
Uit “Gelderland in woord en beeld” van mei 1933: Met 24 man bevinden zij zich op een groot vlot, een z.g. galg, waarvan men het middenstuk op den bodem van de rivier laat zakken. Hierdoor wordt het 400 meter lange net neergelaten en later weer opgehaald. Geen gemakkelijk werk, zoals men hier ziet!

1933 – Pontonniers namen op de Maas bij Woudrichem proeven met ’n nieuw soort schipbrug:
Uit “Gelderland in woord en beeld” van 1933.

1934 – Het interessante vischbedrijf der Firma Wijnbelt & Co. te Woudrichem:
Uit “Ons Zuiden” van juli 1934: Groote bedrijven in ons zuiden. Bij de eerste kennismaking met het zéér merkwaardig bedrijf van de Firma Wijnbelt en Co. te Woudrichem zou men niet vermoeden, dat dit van zulk een omvang is, en zooveel variatie oplevert.

1935 – Woudrichem zelf is een kostelijk stadje:
Uit “Bouwkundig Weekblad Architectura” van september 1935: Woudrichem zelf is een kostelijk stadje, geheel omsloten door zijn vestingswallen. Uit de doorsnijding van den toegangsweg met deze wallen steekt de fraaie gelede baksteenklomp van de Martinuskerk omhoog. De hoofdstraat, aan welker einde het genoegelijke Raadhuisje ligt, is de oude dijk, waarvan men de gekromde kruin duidelijk herkent.

1936 – Bij de zalmvissers op de Merwede:
Uit “De Spiegel” van 1936: Een “WIJ”-redacteur heeft een bezoek gebracht aan de zalmvissers op de Merwede. Hij vertelt u het een en ander van dit merkwaardige bedrijf op de rivier bij Hardinxveld.

1937 – Zalmvisschen met een zegen:
Uit “De Prins” van juli 1937: Op de Waal tusschen Loevestein en Woudrichem is men thans aan het zalmvisschen met een zegen van 450 meter lengte.

1938 – Op de Merwede bij Woudrichem:
Uit “Gelderlander” van mei 1938: Op de Merwede bij Woudrichem is in de laatste weken nogal wat zalm gevangen; het kostte heel wat moeite om deze “knaap” van ’n dikke twintig pond in bedwang te houden.

1939 – De honderdjarige van Woudrichem:
Uit “Groot Rotterdam Panorama november 1939: DE honderdjarige van Woudrichem, – Mej. Huibertje de Leng-Krielaart te Woudrichem mocht haar honderdsten verjaardag vieren. Een deputatie van militairen op weg om de honderdjarige geluk te wenschen.

Terug naar overzicht “Landelijke Kranten”.

de plaats waar heden en verleden elkaar ontmoeten